Thông báo về việc tổ chức Lễ hội giỗ Thượng Thủy ...

Người đăng: admin, Ng�y đăng: 23-07-2018

Thông báo số 1802/HĐHP TP.HCM Thành phố HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2018 THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Về việc  tổ chức Lễ hội giỗ Thượng Thủy Tổ ...

B�i kh�c: